Życzenia na Wielkanoc po Angielsku na 2024 rok

Wyślij swoim przyjaciołom oraz rodzinie przebywającej za granicą Życzenia Wielkanocne po angielsku. Sprawdź polskie tłumaczenie życzeń na święta wielkanocne w 2024 roku!  Chociaż odległości mogą Was dzielić od bliskich przebywających za granicą, nie pozwólcie, by stały się one przeszkodą w pielęgnowaniu więzi rodzinnych. Korzystając z naszego bogatego zbioru oryginalnych życzeń wielkanocnych w języku angielskim, możecie z łatwością przesłać serdeczne przesłanie swoim przyjaciołom i krewnym mieszkającym poza Polską.

Have a joyful Easter! – Życzę Ci wesołych Świąt Wielkanocnych!

Happy Easter! – Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Warm Easter Wishes from our family to Yours! – Przesyłam ciepłe życzenia Wielkanocne od mojej rodziny dla Twojej!

May God always bless You! – Niech Bóg zawsze Ci błogosławi!

Have a wonderful Easter! – Życzę Ci wspaniałych Świąt Wielkanocnych.

Easter greetings to you and your family! – Przesyłam Wielkanocne pozdrowienia Tobie i Twojej rodzinie!

Happy Easter to you and all your family!
Wesołych Świąt Wielkanocnych dla Ciebie i całej Twojej rodziny!


Happy Alleluia, and Easter time!
Colorful eggs and lamb in basket!
Happy March fool’s day!


God bless You at Easter
and keep you all year through.
God give you all the faith it takes,
to make your dreams come true.
May His love and wisdom always help
to guide you on your way,
And His light shine down upon you now
To bless your Easter Day.

Niech Cię Bóg błogosławi w Wielkanoc
i przez cały rok.
Bóg daje ci całą wiarę, jakiej potrzeba,
aby Twoje marzenia się spełniły.
Niech Jego miłość i mądrość zawsze pomogą
poprowadzić Cię na Twojej drodze,
A Jego światło świeci teraz nad tobą
Aby pobłogosławić Twój Dzień Wielkanocy.


Wishing you all an Easter filled
with favorite traditions
and happy new memories,
but most of all, an Easter
that renews your faith,
uplifts your spirit,
and fills your heart with joy.


Rejoice in the glory of our Lord
and celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ, the savior.
Reach out to family and wish them a blessed Easter!

Radujcie się w chwale naszego Pana
i świętujcie zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela.
Zwróć się do rodziny i życz im błogosławionej Wielkanocy!


Alleluia! Easter’s here with all it’s merry-making!
Celebrate Spring with your near-n-dear
and have a fun-filled time with Easter bunnies,
jellybeans and colorful eggs.
Wish everyone you know a Happy Easter!

Alleluja! Nadeszła Wielkanoc i cała zabawa!
Świętuj wiosnę ze swoją bliską osobą
i baw się dobrze z zajączkami wielkanocnymi i kolorowymi jajkami.
Życzę wszystkim, których znasz, Wesołych Świąt!


On this holiest of all holidays,
May you find peace, joy and love.
And remember what He died for,
Our Lord and Savior above.

W ten najświętszy ze wszystkich świąt,
Obyś znalazł pokój, radość i miłość.
I pamiętaj, za co umarł,
Nasz Pan i Zbawiciel.


You, my friend, are one great reason to celebrate this Easter season. Wishing you an Easter that’s as special as can be!

Ty, mój przyjacielu, jesteś jednym wspaniałym powodem do świętowania w tym okresie wielkanocnym. Życzę Ci, by Wielkanoc była tak wyjątkowych, jak to tylko możliwe!


Easter’s here with its springtime joy and cheer! Cherish the beautiful Spring season with the brightest blossoms in your life and convey your feelings to loved ones with bunch of our Easter wishes!

Nadeszła Wielkanoc, a wraz z nią wiosenna radość i pogoda ducha! Pielęgnuj piękną wiosenną porę roku z najjaśniejszymi kwiatami w Twoim życiu i przekaż swoje uczucia bliskim z wiązanką naszych wielkanocnych życzeń!


On this joyful occasion of Easter holiday the Management and staff of (XYZ company name) Wish you are blessed with good fortune, health and success both in your private and professional lives.


Z tej radosnej okazji świąt wielkanocnych Zarząd i pracownicy (XYZ company name) Życzą Wam, abyście zostali obdarzeni szczęściem, zdrowia i sukcesów zarówno w życiu prywatnym jak i w życiu zawodowym.


Rejoice in the glory of our Lord. Celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ, the savior. Reach out to family and wish them a blessed Easter!

Raduj się chwałą naszego Pana. Świętuj zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. Dotrzyj do rodziny i życz jej błogosławionych Świąt Wielkanocnych!


Sending You joyful hugs this Easter. May all of Your dreams and wishes come true.

Przesyłam Ci radosne uściski w te Święta Wielkanocne. Niech spełnią się wszystkie Twoje marzenia i życzenia.


Hallelujah, it’s Easter time! May God always bless You.

Alleluja, nadszedł czas Wielkanocy! Niech Bóg zawsze Ci błogosławi.


Happy Easter! May this holiday bring you joy and blessings that will last throughout the year.
Wesołych Świąt! Niech te święta przyniosą Ci radość i błogosławieństwa, które będą trwać przez cały rok.


Wishing you a happy Easter filled with love, laughter, and sweet moments shared with your loved ones.

Życzę Ci wesołych świąt, pełnych miłości, śmiechu i słodkich chwil spędzonych z bliskimi.


May the spirit of Easter fill your heart with hope, peace, and gratitude for all the blessings in your life. Happy Easter!
Niech duch Wielkanocy wypełni Twoje serce nadzieją, pokojem i wdzięcznością za wszystkie błogosławieństwa w Twoim życiu. Wesołych Świąt!


Wishing you a happy and blessed Easter!
May the resurrection of Christ fill your heart with peace, love and renewed faith.

Życzę Ci radosnych i błogosławionych Świąt Wielkanocnych!
Niech zmartwychwstanie Chrystusa napełni Twoje serce pokojem, miłością i odnowioną wiarą.


Have a joyful Easter surrounded by loved ones.
May this holy season bring you hope, happiness and God’s wonderful blessings.
Radosnych Świąt Wielkanocnych w otoczeniu bliskich!
Niech ten święty czas przyniesie Ci nadzieję, szczęście i cudowne błogosławieństwa od Boga.

życzenia na wielkanoc po angielsku
Składaj życzenia w języku angielskim swoim bliskim oraz rodzinie za granicą.
5/5 - (7 votes)

Add a Comment